Eleon Green teostas Aidu tuulepargis töid vastavalt kehtivale ehitusloale ja kooskõlastusele

Politsei keelas TTJA (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) palvel möödunud nädalal Eleon Green OÜ-l Aidu tuulepargi kahe tuuliku montaažitööd, mida pikendati täna veel mitme päeva võrra. Otsus on riiklikult tunnustatud eksperdi hinnangul tekitanud tuulepargis ohuolukorra, kus tuulikute kandekonstruktsioonid võivad puruneda ja tuulikud variseda.
.
TTJA tegevus ei võimalda tootjaettevõttel ohutust tagada. TTJA esitas täna Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse, milles kohustatakse ettevõtet tagama ohutus Aidu tuulepargis. Samas tegi amet ettepaneku viibimiskeelu pikendamiseks, millega on lubatud ainult vara äraviimine ja muud tegevused ei ole lubatud. Ohuolukorra likvideerimiseks on tehase esindaja Eleon AS TTJA-le oma ettepanekud teinud ja asja tõsidusest neid informeerinud, viibimiskeelu tingimustes pole aga ettevõttel võimalik ohutust tagada.
.
Tuulikute tootja Eleon AS-i juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul on ülereageerinud ametiasutused täiel määral vastutavad järgnevatel tundidel või päevadel toimuva eest, mille kahju võib ulatuda kümnetesse miljonitesse eurodesse, rääkimata ohust lähedal asuvatele inimestele. „Kehtiva ehitusloa alusel – mida kohalik omavalitus jätkuvasti kinnitab – toimuva montaaži peatamine politseiriigile omase toore jõuga umbmäärase ülekaaluka avaliku huvi ettekäändel on täiesti lubamatu ülekohus Eesti ühe suurima innovatsiooniartikli suhtes.
.
Kaitseministeerium saatis oma väidete tõendamiseks TTJA-le vanad seisukohad, mis on juba 2017. aasta sügisel NATO poolt tunnistatud rahvusvahelise ekspertbüroo QinetiQ eksperthinnangutega üheselt ümber lükatud ja hinnangutele KM-l vastuväiteid pole,“ lisas Sõnajalg Eiratakse ekspertide hinnanguid Eleon tellis riiklikult tunnustatud eksperdilt OÜ-lt Ehitusekspert eksperthinnangu, mis kinnitab, et ametite tehtud sammud on loonud tuulepargis ohuolukorra, millel võivad olla pöördumatud tagajärjed. „Tuulikute montaažiga seotud personali ning tootja esindaja kohapealse mittelubamisega ehk viibimiskeeluga on tekitatud ehitus- ja ohutustehnika seisukohalt ohtlik olukord, kuna tuule teatud tugevuse ja suuna koosmõjul võib tuuliku torni võnkeamplituud suureneda üle kriitilise piiri, mille tagajärjeks on tuulikute kandekonstruktsioonide purunemine ja tuulikute varisemine, milline põhjustaks ka tuuliku jalamil asuva rasketehnika hävimise,“ seisis koostatud hinnangus. Eeltoodust tulenevalt on hinnangu koostanud ehitusekspert seisukohal, et Aidu kinnistutel tuleb esimesel võimalusel katkestada viibimiskeeld, et tagada vajalik kontroll olukorra üle ja võimaldada tootjatehase poolt määratud tehnoloogiliselt vajalike toimingute teostamist.
.
Samuti on olukorrale hinnangu andnud Rostocki ülikooli tuuleenergeetika õppetooli Prof. Dr. Uwe Ritschel, kelle hinnangul tuleks esimesel võimalusel tuulikute montaaž lõpetada ja labad tornidele ühendada, et vältida tuulikutornile rakenduvad jõudusid, mille tõttu saab torn suuri kahjusid. „Tuuliku torne, mis seisavad püsti ilma rootorita, ohustab tuulekeerise poolt tekitatud vibratsioon. Põhjus, miks pooleliolevad tornid on selle nähtuse suhtes haavatavamad kui komplektne tuuleturbiin, on kõrgem vibratsioonisagedus, mis on lähemal von Karmani seaduse sagedusele. Vortex-efekti põhjustatud vibratsioon on minevikus põhjustanud väga tõsiseid torni kahjustusi, kui installatsiooniprotsess on mõneks ajaks peatatud,“ sõnas Ritschel „Seda olukorda võib praegu võrrelda situatsiooniga, kus mõne ametniku suva kohaselt kehtestatakse lennu ajal lennuki kaptenile ja meeskonnale kokpitis viibimise keeld (põhjuseks tuuakse, et piloodi tunnistus ei kehti) ning saadetakse nad salongi tagaistmele, kokpiti ust jäävad aga valvama mustades maskides mehikesed. Katastroof tuleb sellisel juhul varem või hiljem.“
.
„Meil peab olema montaaži üle täielik kontroll, et tagada vara ja inimeste ohutus. Me ei saa kellegi teise näpunäidete järgi töid alustada, sest neil ametnikel puuduvad igasugused teadmised sellist tüüpi tuulikute ohutu püstitamise nõuete kohta,“ ütles Sõnajalg. Ehitusload Aidu tuulepargi ehitamiseks andis 2013. aastal Maidla vallavalitsus Eleon Green OÜ-le (endise nimega Kindel Vara OÜ-le), millest haldusreformi käigus sai Lüganuse valla osa. Kaitseministeerium on kooskõlastanud lubade aluseks olevad ehitusprojektid Aidu tuuleparki 33 tuuliku ehitamiseks. Lüganuse vald on korduvalt ja jätkuvasti kinnitanud ehitulubade kehtivust.