Aidu tuulepargi arendaja lükkas ümber kõik TTJA esitatud valeväited ja süüdistused

Aidu tuulepargi arendaja Eleon Green annab täna üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) dokumendid, mis lükkavad ümber TTJA esitatud süüdistused väidetavate puuduste osas tuulepargi rajamisel.

Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul oli TTJA õigusvastasest olukorrast illusiooni loomiseks vaadanud dokumentidest mööda, kasutanud neid valikuliselt ning küsimuste tekkimisel jätnud need esitamata ja eeldanud juba eos, et niikuinii neile korrektseid vastuseid pole. “Tulemuseks oli 26. juunil avalikkusele TTJA pressikonverentsil esitletud jahmatama panev tuulikute lammutamise kavand, mis alles samal päeval esitati esmakordselt ka meile kui arendajale,” lisas Sõnajalg.

TTJA-le saadetavas vastuses seisabki, et: “TTJA koostatud tuulikute osalise lammutamise kavand koostati kaebajat ära kuulamata ning asjaolusid objektiivselt uurimata ja analüüsimata. Kavandis on lähtutud üksnes pahatahtlikust eesmärgist koostada lammutamisettekirjutus, mitte aga tegeliku probleemi väljaselgitamise ning võimalike lahenduste leidmise eesmärgist, mis peaks olema iga objektiivse, ausa ja erapooletu järelevalve eesmärgiks.”

Arendaja sõnul ei saa nõustuda ühegi TTJA esitatud väite, seisukoha, põhjenduse ega arvamusega, sealhulgas õigusliku arvamusega, mis lükatakse kõik tänases Eleon Greeni vastuses TTJA-le ümber, koos viidetega asjakohastele algdokumentidele. “Samas tuleb lähtepunktina mõista, et tulenevalt ehitusseadustikust puudub TTJA-l üldse pädevus antud teemaga tegelemiseks, asjaolu, millele pole keegi siiani tähelepanu juhtinud,” lisas Sõnajalg. Advokaadibüroos Supremia koostatud dokumendist selgubki, et ehitusseadustiku kohaselt teostab TTJA riiklikku järelevalvet eelkõige ehitise kasutusjärgse ohutuse kontrollimiseks. Praegu on aga alustatud järelevalvet ehitustegevuse seaduslikkuse üle, kus on asutud hindama ehitusloa olemasolu, kehtivust ning õiguspärasust. Ükski vastav küsimus ei kuulu TTJA järelevalve pädevusse. Kasutuseelne, st kasutusteatise või kasutusloa eelne järelevalvepädevus on hoopis kohalikul omavalitsusel.

Hoolimata sellest on Eleon Green faktiliselt ümber lükanud kõik TTJA poolt esitatud kahtlustused ja süüdistused, mis käsitlesid väidetavaid puudusi tuulepargi arendamisel. Aidu tuulepargi rajamiseks on tehtud kulutusi üle 20 miljoni euro. Juhul kui kogu tuuleparki ei ole võimalik rajada on kogu kahju ca paarsada miljonit eurot. Vastav kahju tuleb riigil hüvitada. Sellele lisandub saamatajäänud tulu hüvitamise nõue. “Aidu tuulepargi suhtes lammutamisettekirjutuse tegemine tähendaks avaliku ressursi suuremahulist ja arutut raiskamist. Ühelt poolt tuleks hüvitada arendajale tekkinud kahjud ning teisalt jäetakse arvestamata tuulepargi rajamisega kaasnevad pikaajalised lisandväärtused kogu riigis tervikuna,” ütles Sõnajalg.