Aidu tuulepargi arendaja: prokuratuur toodab praaki ja kaebame edasi

Aidu tuulepargi arendaja kaebab edasi Riigiprokuratuuri eilse prokuratuuri otsuse, mille kohaselt ei alustanud prokuratuur kriminaalmenetlust TTJA ametnike ebaseadusliku tegevuse suhtes.

Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on tootnud prokuratuur praaki. “Derling Primuse ja Supremia vandeadvokaadid panid kaks nädalat kokku sadu lehekülgi materjale ja tõendeid, et prokuratuuril oleks kõik sõnaselgelt laual. Vahepeal oli vabariigi aastapäev ja neli päeva hiljem saadab prokuratuur vastu kolm-pool lehekülge teksti, millest esimene ots on kopeeritud meie enda kuriteoteatest. Sellise süvenematusega ei saagi asja tuumani jõuda või siis püütaksegi seda vältida,” rääkis Sõnajalg.

Sõnajalg juhtis tähelepanu, et prokuratuur levitas küll eile meedias sõnumit kriminaalmenetlusest loobumise kohta, kuid määras dokumendi enda asutusesiseseks kasutamiseks. “Prokuratuuri ettekääne kriminaalasja algatamata jätmiseks tugines sellele, et ei ole teada kas ametnik on teinud ebaseadusliku otsuse teadvalt või mitte teadvalt ning leiab, et kaebuses on see kõigest oletuslik. Esiteks olid kaebusega kaasas ka tõendid, mis näitavad ametniku teadlikkust sellest mida ta teeb, kuid selleks oleks tulnud materjalid läbi töötada. Teiseks – kui meil ka oleks pelgalt oletused, siis prokuratuuri asi olekski leida faktid, kas kuritegu on aset leidnud või mitte, mitte lihtsalt loobuda ja käega lüüa,” selgitas Sõnajalg. “Paraku paistab siit teatud muster, et prokuratuur ei taha uurida neid asju mis juba kaugelt haisevad, aga võib lõpmatuseni menetleda juhtumeid, mis kohtus kuhugi ei vii.”

Osa kriminaalmenetluse alustamata jätmise teatest koosneb TTJA väidete refereerimisest. “Ka see on enam kui kummaline. Sisuliselt ütleb prokuratuur, et TTJA ei ole kuritegu toime pannud, kuna ametnikud ju ise ütlevad, et pole seda teinud. Milline kurjategija seda tunnistama tormaks? Kõigele paneb krooni prokuratuuri mõttekäik, mis ütleb, et kuna ei ole teada, kas ametnik teadis, et ta käitub ebaseaduslikult, siis ei saa ta olla seadust rikkunud,” lisas tuulepargi arendaja.

Aidu tuulepargi arendajat esindavad vandeadvokaadid advokaadibüroodest Derling Primus ja Supremia edastasid 21. veebruaril kuriteokaebuse, sest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametnikud on teinud teadvalt ebaseadusliku otsuse. Vandeadvokaat Erki Kergandbergi ja vandeadvokaat Silja Holsmeri allkirju kandvas kuriteokaebuses kirjutatakse, et TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik on riikliku järelevalve menetluse raames teinud Eleon Greeni suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega on tekitatud oluline varaline kahju, kokku vähemalt summas 5 miljonit eurot.

Karistusseadustiku § 291¹, mis käsitleb riikliku järelevalve ebaseaduslikku teostamist, võimaldab järelevalve käigus teadvalt ebaseadusliku otsuse teinud isikuid karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või põhjustatud muu raske tagajärg.

Karistusseadustik:
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020016

§ 291¹. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine
(1) Riiklikku järelevalvet teostava või kohalikule omavalitsusele seadusega pandud järelevalvekohustust täitva ametiisiku poolt teadvalt ebaseadusliku otsuse või toimingu tegemise eest või otsuse või toimingu ebaseaduslikult tegemata jätmise eest, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või kui sellega on teisele isikule, välja arvatud riik ja kohalik omavalitsusüksus, põhjustatud muu raske tagajärg, – karistatakse rahalise karistusega või kuni viieaastase vangistusega.