Aidu tuulepargi ehitust takistavate TTJA ametnike peale esitati kuriteokaebus

Aidu tuulepargi arendajat esindavad vandeadvokaadid advokaadibüroodest Derling Primus ja Supremia saatsid täna Riigiprokuratuurile kuriteokaebuse, sest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametnikud on teinud teadvalt ebaseadusliku otsuse.

Karistusseadustiku § 291¹, mis käsitleb riikliku järelevalve ebaseaduslikku teostamist, võimaldab järelevalve käigus teadvalt ebaseadusliku otsuse teinud isikuid karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või põhjustatud muu raske tagajärg.

Vandeadvokaat Erki Kergandbergi ja vandeadvokaat Silja Holsmeri allkirju kandvas kuriteokaebuses kirjutatakse, et TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik on riikliku järelevalve menetluse raames teinud Eleon Greeni suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega on tekitatud oluline varaline kahju, kokku vähemalt summas 5 miljonit eurot.

Kuriteokaebuse ajendiks on TTJA 10. veebruari ettekirjutus, milles nõutakse Aidu tuulepargi ühe tuuliku osalist lammutamist, kuna tuuliku laba tipp olevat ka seisval kujul otseseks ja vahetuks ohuks riigikaitsele. Riigiprokuratuurile saadetud kaebuses selgitatakse, et TTJA ametnikele oli juba eelmisel kevadel esitatud pädeva asutuse dokument, mis kinnitab, et seisev tuulik ei vähenda riigikaitseliste süsteemide töövõimet. Samuti näitab rahvusvahelise ja sõltumatu ekspertbüroo analüüs, et isegi töötavatena omavad vaidlusalused nii kaks Eleoni tuulikut kui kogu Aidu tuulepark 30 Eleon tuulikutega kordades väiksemat negatiivset mõju kui Kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud 33 Vestase tuulikut.

Aidu tuuleparki arendava Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul oli TTJA varjus tegutsevate ametnike tegevusplaan aastaid üles ehitatud eeldusele, et varasemalt kõrguspiiranguta kooskõlastatud ja 2015. aastast ehitatud tuulepargil ei tohi ühtäkki olla mitte mingisuguseid mõjusid riigikaitsesüsteemidele. “Nulltolerants, mäletate? Sügisel jõustus aga Riigikohtus lahend, mis kinnitas lõplikult, et Eleon Greenil on olemas tähtajatult kehtivad ehitusload ning et Kaitseministeerium peab leppima mõjude suurusega, mille ta on ise varem kooskõlastanud,” selgitas Sõnajalg. “Piltlikult öeldes hüppas Kati Tamtiku jaoks tuulikute lubatud kõrgus hoobilt nullist 185 meetrini. Ilma kahtluseta on tegemist teadvalt valeotsuse tegemisega, kui ettekirjutuse tegemisel tuginetakse väärale seisukohale, et kahe Aidus püsti oleva Eleoni mõjud on kokku suuremad kooskõlastatud 33 Vestasega tuulepargi kogumõjust. Novembris valminud rahvusvaheline võrdlev mõjuanalüüs tõendab otse vastupidist. Riigisaladuseks tembeldatud dokumendid Kaitseministeeriumi esindaja väitel sellist võrdlevat analüüsi ei käsitle. Kati Tamtik oli sellest teadlik, sest omas juurdepääsu neile dokumentidele.”

Kuriteokaebuse koostamine algas eelmise nädala esmaspäeval kohe, kui selgus, et ametnikud olid teadlikult koostanud ebaseadusliku otsuse. “Materjal on mahukas, sadu lehekülgi. Advokaadid on töötanud kaks nädalat. Samas on asja põhiolemus lihtne. Ametnikud panevad teatud info osas oma silmad kinni ja teevad näo, et nad seda ei tea. Vaadates millised sündmused Eesti energeetikas aset leiavad, ei ole selline sihilik eraettevõtjate vaenamine juhuslik,” rääkis Sõnajalg.

Karistusseadustik:
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020016

§ 291¹. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine
(1) Riiklikku järelevalvet teostava või kohalikule omavalitsusele seadusega pandud järelevalvekohustust täitva ametiisiku poolt teadvalt ebaseadusliku otsuse või toimingu tegemise eest või otsuse või toimingu ebaseaduslikult tegemata jätmise eest, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või kui sellega on teisele isikule, välja arvatud riik ja kohalik omavalitsusüksus, põhjustatud muu raske tagajärg, – karistatakse rahalise karistusega või kuni viieaastase vangistusega.